شرکت چترا طلیعه صنعت از تاریخ 1385/10/01 تحت عنوان صنایع مهندسی چترا و با مدیریت آقای احمد طهماسبی در زمینه تولید مصنوعات فلزی با تأکید بر قطعات و محصولات فلزی مورد استفاده در صنایعی از قبیل صنعت مخابرات و انفورماتیک ) رک های شبکه، سابرک ها و غیره ( بانکداری ) بدنه خودپرداز، کیوسکهای اطلاعاتی و ... ( سوخت رسانی ) بدنه پمپ بنزین، بدنه پمپ گاز و ... ( و بسیاری دیگر فعالیت می نماید.

http://chatra.co/en

نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 257812345
تعداد آرا: 0

نظر شما: